Saturday, 28 May 2011

I missed last year's Magdalene karakol; I shan't miss it this year and for ever.

Something I wrote for Her several years back.

Images

Mayo a veinte ocho nanamán.
Simulâ na ng pagbuhos ng ulán.
Dalá ng lakambining nangantimugan.
Magdalena ang kanyáng pangalan. 

Aba at Junio na.
Nagbalik na ang Magdalena.

Maryá Magdalenang dalá ng dayuhan
Salamín ng bathalumang nakalimután.
Ngayó'y sa amin nang nanahan
Naibsán ang pagtangis sa nakaraán.

Sakáy ng alon saami'y nakaabot.
Kamí'y isukob sa iyóng salakót.

Kulóg at kidlát ang kanyáng dalá
Ulán para sa nangansaka.
Pagkaing tubo mulâ sa lupà
Siyáng biyayà ng Magdalena.

Halina at kamí'y basaín.
Dingín itóng aming dalangin.

Papuri't galák sa lakambining Maryá
Sayáw mo sa amin ay ligaya
Ulán mong buhay sa amin at paritó
At sa susong-lupang inalayan mo. 

Aba, aba! Poón naming Maryá.
Amen; siyá nawá ang wikà nilá.

Work

Yes, I know, she's not at all like the biblical Mary Magdalene. This is pure polytheistic love.

No comments:

Post a Comment